Minutes and agendas from 2016

pdf icon Agenda Monday January 11, 2016
pdf icon Minutes Monday January 11, 2016
pdf icon Agenda Monday March 14, 2016
pdf icon Final AGM Minutes Monday April 11, 2016
pdf icon Agenda Monday May 9, 2016
pdf icon Minutes Monday May 9, 2016
pdf icon Agenda Monday July 11, 2016

pdf icon Minutes Monday July 11, 2016
pdf icon Agenda Monday September 12 , 2016
pdf icon Minutes Monday September 12 , 2016
pdf icon Agenda Monday November 14 , 2016
pdf icon Minutes of HRTA Executive Meeting, Nov. 3, 2016
pdf icon Minutes of HRTA Meeting, Nov. 14, 2016

Minutes and Agendas from 2012 to 2015